Thursday May 23, 2024

Privacystatement

Bij KMO-verzekeringen vinden we uw privacy uiterst belangrijk en nemen we de verwachtingen van onze gebruikers ter harte. Daarom doen we ons uiterste best om in dit privacybeleid in heldere en duidelijke taal uit te leggen welke persoonsgegevens we verzamelen, waarvoor we deze gebruiken en wat uw rechten in dit verband zijn. We raden u aan om dit privacybeleid grondig door te nemen.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

KMO-verzekeringen is een onderdeel van Groep LB Republico dat op verschillende platformen diensten aanbiedt om mensen te verbinden. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de diensten die KMO-verzekeringen via haar website aanbiedt zoals het verlenen van advies op maat en de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten.

Over KMO-verzekeringen

KMO-verzekeringen maakt deel uit van Groep LB Republico VOF, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens:
- Groep LB Republico VOF, met maatschappelijke zetel te Wolvenpad 2, 3300 Tienen, ondernemingsnummer 0630.925.810, e-mail: info@republico.be.
Je persoonsgegevens worden niet gedeeld met de andere takken van de groep.

Welke gegevens gebruiken wij?

KMO-verzekeringen verwerkt de volgende types persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks met ons deelt of wanneer je onze diensten gebruikt:
Identificatie-, contact- en betalingsgegevens: KMO-verzekeringen verwerkt identificatie- en contactgegevens die je opgeeft wanneer je gebruik maakt van onze diensten. De gegevens die wij in dit verband verwerken zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
- Gebruiksgegevens: We verzamelen gegevens over het gebruik van onze diensten. Wanneer het hierbij gaat over gegevens die op je toestel opgeslagen en opgehaald worden, houden we steeds rekening met je cookie instellingen. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.
- Gegevens die je meedeelt bij het gebruik van tools en formulieren: we verwerken gegevens die je aan ons meedeelt wanneer je een tool of formulier gebruikt. Deze gegevens worden enkel gebruikt in de context van de tool, om de calculatie uit te voeren of om gemakkelijk een verzekering te kunnen afsluiten.
- Gegevens die we verkrijgen als je via KMO-verzekeringen een contract wil regelen bij een verzekeringsmaatschappij: afhankelijk van het type verzekering is dit bv. je naam, adresgegevens, e-mail, nummerplaat, type wagen, gebruik van je wagen, gegevens met betrekking tot je rijbewijs en schadegevallen.
- Bijzondere gegevens: In een beperkt aantal gevallen verzamelen wij “gevoelige” gegevens. Het gaat om gegevens met betrekking tot je strafrechtelijk verleden (bv. intrekking van je rijbewijs) of medische gegevens (bv. de reden waarom je je auto minder goed kan besturen). Deze gegevens worden enkel gebruikt om het risico voor een bepaalde verzekering te bepalen.
- Communicatievoorkeuren: We verzamelen ook informatie over je voorkeuren met betrekking tot onze communicatie naar jou toe (via e-mail, per post of telefonisch). Deze voorkeuren deel je rechtstreeks aan ons mee of onrechtstreeks via de Bel-me-niet-meer-lijst.

Waarvoor worden mijn gegevens gebruikt?

We verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken we persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:
- in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract met jou (bv. verstrekken van informatie aan jou)
- om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (bv. naleving fiscale wetgeving, informatieverstrekking aan overheidsdiensten in het kader van gerechtelijke onderzoeken, etc.)
- en/of voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy (bv. ingeval van marketing en reclame voor onze diensten).

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor een van deze drie hogervermelde redenen, dan vragen wij steeds je (expliciete) toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.
Concreet verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:
- Om onze diensten te kunnen verlenen en onze tools aan te kunnen bieden: we gebruiken gegevens voor het leveren van onze diensten (bv. je helpen bij je overstap naar een andere verzekeringsmaatschappij), voor het aanbieden van onze tools en voor alle administratie daaromtrent. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de diensten, om je meer informatie te verstrekken over de diensten, om te informeren of alles goed is verlopen in verband met het verstrekken van de diensten, om ondersteuning te kunnen bieden bij vragen betreffende het gebruik van onze diensten.
- Om onze dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren: we kunnen gebruikmaken van algemene gebruiksinformatie om verbeterpunten in onze dienstverlening te identificeren. Dit gebeurt onder meer aan de hand van jouw feedback over onze diensten, gegevens die we bekomen tijdens onze contacten met jou (bv. schriftelijk of telefonisch), vragen van jou of het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst, jouw gebruik van onze simulators, tools, diensten en onze website. Mogelijk zal je ook gevraagd worden om vrijwillig deel te nemen aan bepaalde bevragingen zodat wij onze diensten kunnen evalueren en verbeteren en/of nieuwe producten of diensten kunnen onderzoeken en ontwikkelen.
- Om je direct marketing toe te sturen over onze diensten en tools: KMO-verzekeringen kan je contactgegevens ook gebruiken om met je te communiceren over nieuws, toekomstige acties / promoties waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn of om nieuwe diensten en tools aan te bieden. De gegevens waarover wij beschikken kunnen we eveneens aanwenden om je gepersonaliseerde marketing en/of communicatie toe te sturen die aansluit bij je interesses. KMO-verzekeringen houdt hierbij steeds rekening met jouw persoonlijke voorkeuren.
- Om je online gerichte boodschappen of advertenties te tonen: KMO-verzekeringen kan je contactgegevens delen in gepseudonimiseerde vorm met online marketingbedrijven zoals Google, Facebook en Bing. Indien je bij deze bedrijven ook gekend bent en je communicatie- en privacy-instellingen op hun platforms dit toelaten, kan KMO-verzekeringen je gepaste advertenties tonen via hun kanalen.
- Om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen: we kunnen je gegevens ook gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude.
- Om wet- en regelgeving na te leven: we kunnen je persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan wet- en regelgeving die KMO-verzekeringen dient na te leven en het laten uitvoeren van audits en controles. We kunnen wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien bepaalde overheidsinstellingen (bv. politie, gerecht, hulpdiensten) dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat je dit weet, zonder je toestemming en zelfs zonder je hiervan op de hoogte te brengen. Voorts zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van onze algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
- Om studies, testen en statistieken bij te houden: we kunnen je geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, tools of website. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige diensten en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

Doet KMO-verzekeringen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming?

Neen. De Europese wetgeving rond gegevensbescherming (GDPR/AVG) legt organisaties bepaalde voorwaarden op wanneer ze besluiten nemen over individuen uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen, waaronder profilering, en wanneer deze besluiten rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben. Concreet verwijst de wet naar voorbeelden als een automatische weigering van een online ingediende kredietaanvraag of verwerkingen van sollicitaties via het internet zonder menselijke tussenkomst. KMO-verzekeringen doet niet aan dit soort besluitvorming.

Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens doorgegeven worden?

We verkopen je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven, en staan derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:
- Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners: we maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen, onderaannemers of andere dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, om onze dienstverlening te optimaliseren, klantenservice te leveren, bepaalde diensten aan te bieden, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en beheren. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. In ieder geval geven wij deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten of de naleving van bepaalde wetgeving en eisen wij van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen mits een passende beveiliging.
- Verzekeringsmaatschappijen waarmee we een partnership hebben: wanneer je gebruik maakt van bepaalde tools of diensten, geven we op jouw verzoek gegevens door aan bepaalde verzekeringsmaatschappijen waarmee we een partnership hebben (bv. wanneer u op onze website direct uw nieuw contract wenst te regelen met een verzekeringsmaatschappij. Deze gegevens worden enkel doorgegeven om uw gebruiksgemak te verbeteren en eventuele klachten en problemen op te lossen.
- Zakelijke overdrachten: we behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons privacybeleid.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We houden je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en houden hierbij rekening met het feit dat sommige gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.
Concreet betekent dit dat we gegevens tot maximum 10 jaar bijhouden met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze termijn vangt aan op het moment dat jouw laatste product bij ons is gestopt of de laatste keer dat we iets voor jou deden. Ben je nooit klant geworden maar hebben we wel iets gedaan zoals advies gegeven? Dan vangt de termijn aan op het laatste moment dat we dat deden. Voor dezelfde reden houden we eventuele opnames van telefoongesprekken 6 maanden bij.

Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik ze uit?

Het recht op gegevensbescherming is een fundamenteel recht in de Europese Unie. Ook wanneer je gegevens deelt met bedrijven, moet je steeds de controle over je persoonsgegevens kunnen behouden. Hieronder lijsten we op welke rechten je daarom hebt, en hoe je deze bij KMO-verzekeringen kan uitoefenen:
- Recht van inzage: Je hebt het recht om van KMO-verzekeringen bevestiging te ontvangen over of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken, inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie van de betrokken gegevens. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht op rectificatie: Je hebt het recht om te vragen om een rechtzetting van je gegevens wanneer je merkt dat we foutieve data over jou verwerken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht op gegevenswissing: Je hebt het recht om de wissing van je persoonsgegevens aan te vragen. Dit is geen absoluut recht en is daarom niet steeds van toepassing. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht op beperking: Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht op overdraagbaarheid: Je hebt het recht om de gegevens op te vragen die je aan ons verstrekt hebt in het kader van verwerkingen die gebaseerd zijn op jouw (expliciete) toestemming of die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Deze worden je dan bezorgd in een machineleesbare vorm. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht van bezwaar: Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering. Dit recht kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht van bezwaar tegen direct marketing: Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Dit recht is absoluut – er moet steeds gevolg aan gegeven worden. In bepaalde gevallen kan je dit recht reeds uitoefenen op het moment dat je je gegevens met ons deelt. Daarnaast kan je je steeds uitschrijven voor elektronische direct marketing communicatie via de uitschrijflink in ontvangen berichten. Om je recht van bezwaar tegen direct marketing voor andere kanalen uit te oefenen, kan je een e-mail te sturen naar privacy@kmo-verzekeringen.be.
Indien je van geen enkel bedrijf nog direct marketing via telefoon wil ontvangen, kan je je telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst. KMO-verzekeringen houdt steeds met beide lijsten rekening in haar direct marketing campagnes.
- Recht om toestemming in te trekken: Wanneer je toestemming gegeven hebt voor een bepaalde verwerkingen van je gegevens, kan je deze op elk moment terug intrekken. Toestemming intrekken is steeds even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen e-mail. Merk je dat dit toch niet het geval is, gelieve het ons dan meteen te melden via privacy@kmo-verzekeringen.be.
- Recht om klacht in te dienen: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan deze bereiken op volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vraag, tip of klacht?

Heb je een vraag of een tip over privacy bij KMO-verzekeringen? Stuur een e-mail naar de Data Protection Officer (DPO) van KMO-verzekeringen via privacy@kmo-verzekeringen.be. Je kunt ook een brief sturen naar:

Groep LB Republico (KMO-verzekeringen)
T.a.v. de Data protectie officer (DPO)
Wolvenpad 2
3300 Tienen

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacystatement veranderen. Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie.
Deze laatste versie is van 04/07/2022.

Back to Top
Open chat
Hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we je helpen?